1
Đăng ký tài khoản
2
Tải ứng dụng
3
Đăng nhập để đặt vé